REGULAMIN ROZGRYWANIA ZAWODÓW WĘDKARSKICH W CZASIE EPIDEMI WYWOŁANEJ WIRUSEM SARS-CoV-2 OBOWIĄZUJE OD DNIA 30.05.2020 DO ODWOŁANIA

Regulamin rozgrywania
Zawodów Wędkarskich w Dyscyplinach Wędkarskich
na czas stanu epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2, obowiązujący w
Okręgu Mazowieckim Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie.
( na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 964).
Ogólne warunki rozgrywania zawodów obowiązujące od dnia 30.05.2020 r. do odwołania
1. Na czas stanu epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, i związanych z nim
ograniczeń, Okręgowy Kapitanat Sportowy Okręgu Mazowieckiego PZW wprowadza szczególne
zasady rozgrywania wszystkich zawodów wędkarskich na wodach Okręgu Mazowieckiego PZW - w
oparciu o poniższe postanowienia Regulaminu oraz zgodnie bieżącymi przepisami prawa i z
obowiązującym reżimem sanitarnym.
2. Na wodach Okręgu Mazowieckiego PZW zezwala się na organizację zawodów wędkarskich do 150
osób w tym : zawodnicy, organizatorzy, sędziowie, trenerzy i opiekunowie. Organizator zawodów
ma obowiązek każdorazowej weryfikacji liczby osób.
3. Nakazuje się przeprowadzenie zawodów bez udziału publiczności.
4. Organizator zawodów ma obowiązek zaopatrzyć sędziów i organizatorów w środki ochrony
osobistej, takie jak : płyny do dezynfekcji, rękawiczki, maseczki ochronne ew. przyłbice.
5. W miarę możliwości starać się nie angażować osób powyżej 60 roku życia w przygotowanie
i przeprowadzenie zawodów oraz wprowadzić ograniczenie liczebności komisji sędziowskiej
do minimum.
6. Organizator ma obowiązek przeprowadzić dezynfekcję profilaktyczną elementów wyposażenia,
( stoły, miarki, wagi, pistolety lub trąbki sygnałowe itp. ) .
7. W biurze zawodów winne być ogólnie dostępne środki do dezynfekcji i ręczniki jednorazowe (w
tym dla zawodników).
8. Osoby uczestniczące w zawodach są zobowiązane do dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając teren,
na którym odbywają się zawody.
9. Należy zachować podstawowe zasady higieny , tj. unikanie dotykania oczu, nosa i ust oraz
podawania ręki na powitanie. Wprowadza się odstęp min. 2 m od osoby dla wszystkich uczestników
zawodów.
10. Wprowadza się obowiązek posiadania i noszenia maseczek ochronnych przez wszystkich
uczestników zawodów od momentu przybycia na teren zawodów , do momentu opuszczenia, z
przerwą tylko dla zawodników od momentu wejścia na stanowisko, ( zajęcia miejsca w łodzi ) .
Zachowanie przez uczestników zawodów min. 2 m odstępu w czasie do wejścia na stanowisko (
łódź ) i do momentu zejścia z niego ( z łodzi ). W przypadku obsady łodzi podczas zawodów
spinningowych jeżeli zawodnicy nie zamieszkują we wspólnym gospodarstwie domowym - mają
obowiązek używania przyłbic ochronnych w czasie przebywania na łodzi.
11. Przy wejściu na teren zawodów wszyscy uczestnicy zawodów mają obowiązek złożenia pisemnej
deklaracji, że nie są w trakcie leczenia bądź kwarantanny lub nie mieli kontaktu z osobą u której
potwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 w okresie ostatnich 14 dni i nie mają objawów zakażenia -
pod rygorem odmowy wstępu na teren zawodów. Druk oświadczenia w załączeniu do regulaminu.
12. Organizator i sędziowie zawodów mają obowiązek skrócenia czasu poświęconego na konieczne
odprawy i podsumowania zwodów. Losowania sektorów oraz par obsad łodzi należy przeprowadzić
wcześniej w oparciu o system komputerowy lub ręcznie przez wyznaczoną dwuosobową komisję
organizatora (sędzia oraz osoba wyznaczona przez organizatora). Wyniki losowań należy
opublikować w przeddzień zawodów na stronie internetowej organizatora. W przypadku losowania
numerów startowych organizator ma obowiązek wyznaczyć jedną osobę wyposażoną w przyłbicę,
rękawiczki ochronne i odkażone losy, która dokona losowania numerów startowych po sprawdzeniu
obecności w sektorze przed zawodami zachowując wszystkie powyżej opisane środki
bezpieczeństwa.
13. Organizator lub sędzia ma obowiązek poinformować zawodników w trakcie ogłoszenia wyników
losowań, o obowiązujących w trakcie zawodów zasadach związanych z epidemią SARS-CoV-2
oraz konsekwencjach nie zastosowania się do ogłoszonych zasad.
14. Jeśli organizator przewiduje posiłek, należy go zapewnić wyłącznie przez dostawców cateringu,
bezwzględnie wykorzystujących pojemniki i sztućce jednorazowe. Wszystkie posiłki należy
dostarczyć zawodnikom na stanowiska ( łódź ) po zakończeniu tury w pojemnikach jednorazowych.
Zawodnik po spożyciu posiłku ma obowiązek wyrzucić opakowanie do pojemnika, worka
zabezpieczonego przez organizatora który ma się znajdować w miejscu sektora. Organizator
zobowiązany jest do zabezpieczenia odpadów we własnym zakresie przestrzegając przepisów dot.
odpadów.
15. Organizator ma obowiązek zapewnienia sanitariatu wyposażonego we wszystkie niezbędne środki
ochrony i dezynfekcji.
16. Powyższy regulamin nie zwalnia organizatora ze stosowania przepisów Regulaminu Zasad
Organizacji Sportu Wędkarskiego w dyscyplinach wędkarskich, podczas rozgrywania zawodów ,
a jedynie nakłada dodatkowe warunki jakie trzeba spełnić w czasie stanu epidemii.
Organizator ma obowiązek powyższy regulamin zamieścić w każdej publikacji komunikatu o zawodach,
oraz regulamin musi zostać wywieszony w ogólnie dostępnym miejscu na terenie zawodów, tak aby
wszystkie osoby zainteresowane mogły się z nim zapoznać, w razie potrzeby w kilku miejscach (w
zależności od rozmieszczenia sektorów ).
Z poważaniem
Wiceprezes ds. Sportu i Młodzieży
Wojciech Szubierajski

Wasze komentarze (0)