WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE ZA ROK 2019

WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE CZŁONKÓW KOŁA PZW 55 CERTA CZERWIŃSK NAD WISŁĄ

KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE MIASTA I GMINY CZERWIŃSK NAD WISŁĄ W SALI KONFERENCYJNEJ.

ZAWIADOMIENIE

W DNIU 01-02-2020 R.

- O GODZ. 10:00 ( W PIERWSZYM TERMINIE)

- O GODZ. 10:30 ( W DRUGIM TERMINIE)

WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE CZŁONKÓW KOŁA PZW 55 CERTA W CZERWIŃSKU NAD WISŁĄ

Z NASTĄPUJĄCYM PORZĄDKIEM OBRAD:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Zgromadzenia.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Zatwierdzenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego.

5. Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Uchwał i Wniosków.

6. Wręczenie odznaczeń i wyróżnień.

7. Wystąpienie zaproszonych gości.

8. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej zdolność Zgromadzenia do podejmowania uchwał.

9. Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła za 2019 r.

10. Sprawozdanie finansowe Zarządu Koła za 2019 r.

11. Sprawozdanie wraz z oceną pracy zarządu Komisji Rewizyjnej Koła za 2019 r.

12. Sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego Koła za 2019r.

13. Plan pracy Koła na 2020 r.

14. Projekt preliminarza finansowego na 2020 r.

15. Dyskusja nad z sprawozdaniami i preliminarzem budżetowym.

16. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu Koła za 2019.

17. Zatwierdzenie sprawozdania z Komisji Rewizyjnej Koła za 2019.

18. Zatwierdzenie sprawozdania Sądu Koleżeńskiego za 2019 r.

19. Podjęcie uchwał w sprawach:

- planu pracy i preliminarza finansowego na 2020 r.

- ustalenia ekwiwalentu za pracę na rzecz koła w 2020 r.

- planu inwestycji i remontów, w tym partycypacji finansowej i pracy rzeczowej.

20. Dyskusja i wolne wnioski

21. Zakończenie obrad.

Podając powyższe do wiadomości Zarząd Koła prosi członków oraz sympatyków koła 55 CERTA o wzięcie udziału

w zgromadzeniu.

Wasze komentarze (0)